Naudinga informacija

Šiais naujų technologijų laikais programinė įranga, esanti kompiuteriuose, mobiliuosiuose įrenginiuose, serveriuose ir t.t., yra pagrindinė darbo priemonė be kurios sunkiai įsivaizduojamas kiekvieno verslo subjekto veiklos įgyvendinimas. Atsižvelgiant į tai, VPIA ragina verslo subjektus užtikrinti, jog jų veikloje būtų naudojamos tik teisėtos kompiuterių programos. Žemiau pateikiama informacija, kurią, VPIA nuomone, turi žinoti kiekvienas sąžiningas, protingas, atidus ir rūpestingas asmuo.

Programinės įrangos valdymas

Siekdami, kad turima programinė įranga (PĮ) įmonei teiktų maksimalią naudą, turite ją tinkamai valdyti. Tinkamas PĮ valdymas užkerta kelią tokių nepageidautinų padarinių atsiradimui kaip: teisinė atsakomybė už nelicencijuotos PĮ naudojimą, konfidencialios informacijos, finansinių ir kitų duomenų praradimas, neefektyvus įmonės lėšų naudojimas, pvz., įsigyjant PĮ, kuri įmonės veiklai nėra būtina ir kt. (daugiau…)

Programinę įrangą saugo įstatymas

Kompiuterių programa (programinė įranga) – autorių teisių objektas (Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (LR ATGTĮ) 4 str. 2 d. 1 p.). Bet koks programinės įrangos panaudojimas (įdiegimas, platinimas, laikymas, viešas paskelbimas ir kt.) be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (LR ATGTĮ 15 str. 2 d.). (daugiau…)

Programinės įrangos teisėtumo tikrinimas

Lietuvos Respublikos policijos institucijos, įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę savo, autorių teisių turėtojų ar trečiųjų asmenų iniciatyva atlikti naudojamos programinės įrangos patikrinimą, kurio metu yra vertinama, ar tikrinamas subjektas naudoja ją teisėtai. (daugiau…)

Neigiamos pasekmės – teisinė atsakomybė

Lietuvoje už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Civilinius autorių teisių gynimo būdus reglamentuoja LR ATGTĮ (77–86 str.), taip pat bendrosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos. Administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už autorių teisių, gretutinių teisių pažeidimus nustato atitinkamai Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (LR ATPK) ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (LR BK). (daugiau…)

Rizikos Jūsų verslui

Dauguma verslo subjektų, nepriklausomai nuo jų dydžio, susiduria ne tik su rizika būti patrauktiems teisinėn atsakomybėn dėl neteisėtos programinės įrangos naudojimo jų veikloje. Gauta daugybė pranešimų apie atvejus, kada neteisėta programinė įranga buvo tyčia apkrėsta kenkėjiška programine įrangą (klavišų paspaudimus registruojanti programinė įranga (angl. Key loggers), šnipinėjimo programos, virusai ir t.t.), kuri yra milžiniška grėsmė verslo procesų vientisumui, kuri sudaro galimybes įgyvendinti įmonės duomenų vagystę ar asmens tapatybės vagystę bei atveria duris kitoms rizikoms. (daugiau…)

Neteisėta programinė įranga internete

Laikui bėgant nelegalių kompiuterių programų pasiūla „gatvėse“ persikėlė į elektroninę erdvę ir šiandien nelegalias kompiuterių programas galima rasti ir gauti internete (pvz., internetiniuose aukcionuose, P2P tinkluose ir t.t.). Atsižvelgiant į tai, VPIA pataria: (daugiau…)2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"