Neigiamos pasekmės – teisinė atsakomybė

Lietuvoje už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Civilinius autorių teisių gynimo būdus reglamentuoja LR ATGTĮ (77–86 str.), taip pat bendrosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos. Administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už autorių teisių, gretutinių teisių pažeidimus nustato atitinkamai Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (LR ATPK) ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (LR BK).

Administracinė atsakomybė už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus reglamentuojama LR ATPK 214(10) str. „Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas“. Taikant administracinę atsakomybę, asmeniui neteistai naudojančiam kompiuterių programą arba įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui už neteisėtą kompiuterių programų naudojimą gali būti skiriama bauda nuo 289 EUR iki 579 EUR, konfiskuojant neteisėtas kompiuterių programų kopijas. Jei pažeidimas yra kartotinis, asmeniui gali būti skiriama bauda iki 868 EUR su neteisėtų kompiuterių programų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimu.

Baudžiamoji atsakomybė tokiems asmenims bus taikoma sutinkamai su LR BK 192 str. „Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas “ nuostatomis. Baudžiamoji atsakomybė taikoma tuo atveju, kai neteisėtų kompiuterių programų bendra vertė pagal teisėto pardavimo kainas sieks daugiau nei 3,800 EUR ir kompiuterių programos bus naudojamos siekiant komercijos tikslų. Taikant baudžiamąją atsakomybę fiziniam asmeniui, įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui gali grėsti viešieji darbai, bauda iki 19,000 EUR, laisvės apribojimas, areštas ir laisvės atėmimas iki 3 metų. Juridiniam asmeniui gali grėsti bauda iki 1,9 mln. EUR, juridinio asmens veiklos apribojimas ir netgi juridinio asmens likvidavimas.

Šalia administracinės arba baudžiamosios atsakomybės, kuri taikoma valstybės iniciatyva, gali kilti ir civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė kyla už bet kokį neteisėtą kompiuterių programų panaudojimą, tad tokiu atveju verslo subjektas privalės atlyginti žalą, padarytą tiesiogiai autorių teisių turėtojams.

VPIA REKOMENDUOJA:

Siekiant išvengti atvejų, kada verslo subjekto darbuotojai be vadovybės žinios įdiegia neteisėtas kompiuterių programas į įmonėje naudojamus kompiuterius, rekomenduojame verslo subjektui: nustatyti aiškią ir nedviprasmišką vidinę politiką nelegalios programinės įrangos naudojimo atžvilgiu (darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareiginėse nuostatose), įmonės vidaus teisės aktus pristatyti ir padaryti laisvai prieinamus darbuotojams, nustatant reikalavimą darbuotojams nuolat atnaujinti savo žinias susijusias su vidaus darbo tvarka. Tikslinga periodiškai vykdyti patikrą, kaip darbuotojai išmano vidaus darbo tvarką reguliuojančius vidaus teisės aktus ir jų nuostatas dėl kompiuterių programų teisėto naudojimo.

Vidinės įmonės politikos rengimui galite panaudoti VPIA ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos parengtas Rekomendacijas dėl įmonėje naudojamos programinės įrangos valdymo (daugiau skaitykite skiltyje Programinės įrangos valdymas).

2019 © Asociacija "Verslo programinės įrangos aljansas"